ใบอนุญาตท่องเที่ยว 11/07686
instagram facebookline    TEL : 02 102 6569, 063 269 2961
การขอวีซ่า ประเทศออสเตรเลีย
ขอวีซ่านักเรียนประเทศออสเตเรีย ทำกันอย่างไร 


 เฉพาะหลักสูตรที่สั้นกว่า 3 เดือนเท่านั้นที่คุณจะสามารถเรียนได้โดยใช้วีซ่าท่องเที่ยว หรือวีซ่าท่องเที่ยวและทำงาน ดังนั้นหากคุณวางแผนว่าจะศึกษานานกว่า 3 เดือน คุณต้องขอวีซ่านักเรียน
สิทธิของวีซ่านักเรียนมีดังนี้
ได้รับอนุญาตให้เรียนคอร์สต่างๆได้มากกว่า 3 เดือน
ได้รับอนุญาตให้ทำงานได้ถูกต้องตามกฏหมายได้ สัปดาห์ละไม่เกิน 20 ชั่วโมง
ได้รับส่วนลดต่างๆจากสถานบริการในราคานักเรียนนักศึกษา เช่น โรงภาพยนตร์ ยกเว้นแต่ระบบคมนาคมเช่น รถไฟ รถประจำทาง เรือเฟอร์รี่ ที่จะต้องจ่ายให้ราคาปกติ

การยืนขอวีซ่านั้น สามารถทำได้ทันที ที่เราได้รับเอกสารตอบรับจากสถาบันการเรียนที่เราสมัครไว้ เรียกว่า OFFER LETTER และที่สำคัญที่สุด เราจำเป็นจะต้องการเอกสารยืนยันการลงทะเบียนในแต่จะคอร์สเรียนนั้นๆด้วย เรียกว่า Confirmation of Enrollment หรือ COE นั้นเอง

อกสารของนักเรียน (เอกสารทุกอย่างต้องแปลภาษาอังกฤษด้วย) เอกสารทั้งหมดขออย่างละ 2 ชุด
1. หนังสือเดินทาง (ตัวจริง)
2. รูปถ่าย 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ (ถ่ายรูปหน้าใหญ่ๆ ประมาณ 80% ของรูป เหมือนรูปถ่ายใน passport)
3. สำเนาบัตรประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน 
5. สำเนาสูติบัตร (สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี) 
6. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนนามสกุล (ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไข) 
7. สำเนาทะเบียนสมรสหรือใบหย่า (ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไข) 
8. ผลการเรียน (transcript) ภาษาอังกฤษ
9. จดหมายรับรองการทำงาน (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่เรียนจบ มีกี่ที่ขอทุกที่ที่เคยทำงานมา หรือ ใบทะเบียนการค้าและหนังสือรับรอง ในกรณีที่ทำธุรกิจส่วนตัว กรณีที่ยังเรียนอยู่ ให้ขอจดหมายรับรองความเป็นนักเรียน นักศึกษา (ภาษาอังกฤษ) 
10. slip เงินเดือนย้อนหลัง 5-6 ใบ
11. สำเนาใบเสร็จการเสียภาษีย้อนหลัง 5-6 ใบ
12. ประกาศนียบัตรที่เรียนภาษา ณ ประเทศออสเตรเลีย (ถ้ามี)
13. หากเคยขอวีซ่าออสเตรเลียมาก่อน ให้สำเนาหน้าวีซ่าของออสเตรเลียมาให้ด้วย (ทุกหน้าที่เคยได้วีซ่าออสเตรเลีย)
14. จดหมายแนะนำตัว และเหตุผลในการไปเรียนที่ออสเตรเลีย 

(เนื้อหาที่เขียนให้บอกว่าตัวเราเป็นใคร เรียนจบอะไรมา เมื่อไร ปัจจุบันทำงานอะไร เหตุผลที่เลือกเรียนต่อที่ออสเตรเลีย ทำไมถึงเลือกเรียนหลักสูตรนี้ เรียนจบแล้วนำความรู้ที่ได้กลับมาทำอะไรต่อในอนาคต)
หมายเหตุ กรณีที่เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี จะต้องแนบเอกสารของผู้ปกครอง (บิดาและมารดา) เอกสารทุกอย่างใช้ทั้งภาษาไทยและตัวแปลภาษาอังกฤษ ดังนี้
1. สำเนา passport (ถ่ายสำเนาสี) พร้อมลายเซ็นต์เหมือนที่เซ็นต์ใน passport กำกับด้านล่างมุมขวา โดยต้องเขียนข้อความตามนี้ Certified True Copy ลายเซ็นต์
2. สำเนาบัตรประชาชน
3. สำเนาทะเบียนบ้าน
4. สำเนาทะเบียนสมรสหรือทะเบียนหย่า
5. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุล (ทุกฉบับที่เคยมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข) 

เอกสารของ SPONSOR (เอกสารทุกอย่างต้องแปลภาษาอังกฤษด้วย)เอกสารทั้งหมดขออย่างละ 2 ชุด
1. สำเนาบัตรประชาชน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. สำเนาทะเบียนสมรส หรือใบหย่า
4. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ หรือใบเปลี่ยนนามสกุล (ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไข)
5. จดหมายรับรองการทำงาน (ภาษาอังกฤษ) หรือใบทะเบียนการค้าและหนังสือรับรอง ในกรณีที่ทำธุรกิจส่วนตัว
6. slip เงินเดือนย้อนหลัง 5-6 ใบ
7. สำเนาใบเสร็จเสียภาษีย้อนหลัง 5-6 ใบ 
8. หากเป็นชาวไร่ชาวสวน ให้ขอเอกสารที่บ่งบอกการเป็นเกษตรกรกำกับด้วย และหรือ ใบเสร็จการรับซื้อขายผลผลิต
9. ใช้สมุดธนาคารตัวจริง(บัญชีออมทรัพย์) ที่มียอดการเดินปัญชีย้อนหลัง 6 เดือน ซึ่งวงเงินที่ใช้โชว์ประมาณ 6 แสนขึ้นไป (สำหรับเรียนภาษา 6 เดือน) วงเงินประมาณ 1 ล้านบาทขึ้นไป (สำหรับหลักสูตร 2 ปีขึ้นไป)
10. จดหมายเหตุผลที่ให้การสนับสนุน การเงินให้ไปเรียน (เนื้อหาให้บอกว่า sponsor เป็นใคร มีความสัมพันธ์อะไร ยังไงกับผู้ยื่นเรื่องขอวีซ่า และปัจจุบัน sponsor ทำอะไร ที่ไหน ตั้งแต่เมื่อไร รายได้ต่อเดือนประมาณเท่าไร ทำไมถึงยินยอมมาเป็น sponsor ให้ (เหตุผล))
หมายเหตุ 

กรณีที่ผู้สนับสนุน (SPONSOR) ไม่ใช่บิดามารดา จะต้องมีเอกสารโยงความสัมพันธ์เพิ่มเป็นทอดๆ ด้วยนะค่ะ ซึ่งเอกสารที่ใช้โยงความสัมพันธ์ 
1. สำเนาบัตรประชาชน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนนามสกุล (ถ้ามีการเปลี่ยนแก้ไขชื่อนามสกุล)
4. สำเนาทะเบียนสมรสหรือใบหย่า
เช่น น้องสาวแม่เป็น sponsor เอกสารที่โยงความสัมพันธ์ก็จะเป็นเอกสารของแม่
หมายเหตุ ค่าธรรมเนียมอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบได้ที่ VFS หรือแผนกวีซ่าของสถานทูตออสเตรเลีย 
*** ไม่มีการคืนค่าธรรมเนียมวีซ่าของสถานทูต และ VFS ไม่ว่าจะได้รับการพิจารณาวีซ่าหรือไม่***
การยื่นใบสมัครขอวีซ่าผ่านทางสำนักงานเพื่อการยื่นขอวีซ่าออสเตรเลียนั้นไม่มีผลใด ๆ ต่อการพิจารณาวีซ่า ข้อกำหนดในการขอวีซ่ายังคงเดิมไม่เปลี่ยนแปลง สถานฑูตออสเตรเลียเป็นผู้มีอำนาจในการตัดสินใจอนุมัติวีซ่า โดยประเมินจากคุณสมบัติของ ผู้ยื่นขอวีซ่าตามข้อกฎหมายและนโยบายของประเทศออสเตรเลีย พนักงานของสำนักงานเพื่อการยื่นขอวีซ่าออสเตรเลียไม่ใช่เจ้าพนักงานของรัฐบาลออสเตรเลีย และไม่มีอำนาจใด ๆ ในการให้คำปรึกษาหรืออนุมัติวีซ่า

สถานพยาบาลที่อนุญาตให้ไปตรวจร่างกายเพื่อใช้ในการขอวีซ่านักเรียน ประเทศออสเตเรีย
Bangkok
Bangkok General Hospital
2 Soi Soon Vichai 7
New Phetchburi Road - 10310
Telephone:  +66 2 310 3000
Fax: +66 2 310 3335

Bangkok Nursing Home (BNH) Hospital
9/1 Convent Road
Silom, Bangkok 10500
Telephone:  +66 2 686 2700
Fax: +66 2 686 2849

    Udonthani 
(ไม่สามารถตรวจสำหรับยื่น Online ได้)
Aek Udon International Hospital
555/5 Posri Road
Amphur Muang
Udonthani 41000
Telephone:  +66 42 342 555
Fax: +66 42 341 033

Chiangmai
Chiangmai Ram Hospital
8 Boonruangrit Road A. Muang
Chiangmai 50200
Telephone:  +66 53 920 300
Fax: +66 53 224 880

Phuket
Bangkok Hospital Phuket
2/1 Hongyok –utis Road
Taladyai, Muang
Phuket, 83000
Telephone:  +66 76 25 4421
Fax: +66 76 25 4421 ext 1351

ข้อมูลจาก http://www.skeducation.com/others/13/australia&sub=general
©2014 hermesholidaytravel.com All rights reserved    Power By : applezeed.com