ใบอนุญาตท่องเที่ยว 11/07686
instagram facebookline    TEL : 02 102 6569, 063 269 2961
ทัวร์ยุโรป ทัวร์โครเอเชีย 8 วัน อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่

ทัวร์ยุโรป ทัวร์โครเอเชีย 8 วัน อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่

เส้นทาง ทัวร์ยุโรป โครเอเชีย
รหัสทัวร์ CDT EK-021
ระยะเวลา 8
สายการบิน EK
ราคาเริ่มต้น ฿43,900
จองโปรแกรมนี้

ซาเกรบ ซาดาร์ ดูบรอฟนิก ซิเบนิก

อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่

  1

สนามบินสุวรรณภูมิ – ดูไบ

X X X
  2

ดูไบ - ซาเกร็บ – ซาดาร์

X X
  3

ซาดาร์ – สปลิต – ดูบรอฟนิก

  4

ดูบรอฟนิก – เมืองเก่าดูบรอฟนิก – Srd Hill

  5

ดูบรอฟนิก – ซิเบนิก – โวดิเซ่

  6

พลิตวิเซ่ – อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่ – ซาเกร็บ

  7

ซาเกร็บ - สะพานสีเลือด – จัตุรัสเซนต์มาร์ค - สนามบิน

X X
  8

ดูไบ – กรุงเทพฯ

X X X
1
สถานที่ :

สนามบินสุวรรณภูมิ – ดูไบ


อาหาร : X   X    X 
2
สถานที่ :

ดูไบ - ซาเกร็บ – ซาดาร์


อาหาร : X   X     
3
สถานที่ :

ซาดาร์ – สปลิต – ดูบรอฟนิก


อาหาร :         
4
สถานที่ :

ดูบรอฟนิก – เมืองเก่าดูบรอฟนิก – Srd Hill


อาหาร :         
5
สถานที่ :

ดูบรอฟนิก – ซิเบนิก – โวดิเซ่


อาหาร :         
6
สถานที่ :

พลิตวิเซ่ – อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่ – ซาเกร็บ


อาหาร :         
7
สถานที่ :

ซาเกร็บ - สะพานสีเลือด – จัตุรัสเซนต์มาร์ค - สนามบิน


อาหาร :    X    X 
8
สถานที่ :

ดูไบ – กรุงเทพฯ


อาหาร : X   X    X 
รายละเอียดโปรแกรมทัวร์
ดาวน์โหลด PDF
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่ (พักคู่)
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว)
ผู้ใหญ่ (พัก 3 คน)
เด็ก (มีเตียง)
เด็ก (ไม่มีเตียง)
หมายเหตุ

เงือนไขการจอง

อัตราค่าบริการนี้รวม

ü   ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด (ECONOMY CLASS) โดยสายการบินเอมิเรตส์ / ฟลายดูไบ (เดินทางไป-กลับพร้อมคณะ)

ü   ค่าที่พัก 3-4 ดาว (ห้องละ 2-3 ท่าน) ตามที่ระบุในรายการ (ขอสงวนสิทธิ์ในการย้ายเมืองเข้าพัก ในกรณีที่ไม่สามารถเข้าพักที่เมืองนั้นๆได้ เช่น ติดงานนิทรรศการ งานแสดงสินค้า งานประชุม เหตุสุดวิสัยต่างๆ ฯลฯ)

ü   ค่ารถปรับอากาศ และบริการนำเที่ยวตามที่ระบุในรายการ

ü   ค่าเข้าชมสถานที่ และค่าธรรมเนียมตามที่ระบุในรายการ

ü   ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ

ü   ค่าประกันภัยในการเดินทาง 2,000,000/500,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

ü   หัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยว คอยดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง (ไม่รวมค่าทิป)

 

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

û   ค่าธรรมเนียมและค่าบริการในการขอยื่นวีซ่าโครเอเชีย

5,500 / ท่าน ทางสถานทูตจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมทุกกรณี

û   ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการใบเสร็จ

û   ค่าน้ำหนักของกระเป๋าในกรณีเกินกว่าสายการบินกำหนดให้ 30 กิโลกรัมต่อ/ท่าน

û   ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ นอกรายการ อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด และค่าเครื่องดื่มในห้องพัก พนักงานยกกระเป๋า

û   ค่าทิปคนขับรถท้องถิ่น      วันละ 2 ยูโร x 6 วัน = 12 ยูโร            

û   ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น            วันละ 2 ยูโร x 2 วัน = 4 ยูโร

û   ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย       วันละ 100 x 8 วัน = 800 บาท

เงื่อนไขในการจองทัวร์

1.              สำหรับการจอง กรุณาชำระเงินมัดจำท่านละ 20,000 และค่าวีซ่า 5,500 บาท พร้อมสำเนาหนังสือเดินทาง (หลังจองภายใน 3 วัน)

2.              หากท่านที่ต้องการให้ทางบริษัททัวร์ยื่นวีซ่าให้ กรุณาชำระค่าธรรมเนียมและค่าบริการในการขอยื่นวีซ่ากลุ่มเชงเก้น 5,500 / ท่าน พร้อมกับยอดมัดจำในข้อ 1

3.              ชำระยอดส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 20 วัน 

4.              หากไม่ชำระค่าใช้จ่ายภายในกำหนด ทางบริษัทจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ

5.              หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) เพื่อมายื่นวีซ่าหรือวันเดินทาง ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ทราบทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

การยกเลิกและคืนค่าทัวร์

1.     ยกเลิกการเดินทาง 65 วันขึ้นไป คืนมัดจำทั้งหมด (ในกรณีที่ยื่นวีซ่าแล้วขอเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง)

2.     ยกเลิกการเดินทาง 41-64 วัน เก็บค่าใช้จ่ายเบื้องต้น 5,000 บาท

3.     ยกเลิกการเดินทาง 31-40 วัน เก็บเงินมัดจำทั้งหมด

4.     ยกเลิกการเดินทาง 21-30 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด

5.     ยกเลิกการเดินทาง 20 วันก่อนเดินทาง ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด

6.     กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง

7.     กรณีวีซ่าถูกปฏิเสธจากสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) ทางบริษัทจะทำการเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบินหรือค่าตั๋วเครื่องบิน เป็นต้น 

หมายเหตุ

1.              บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้าในกรณีที่ผู้เดินไม่ถึง 30 ท่าน และทางบริษัทยินดีคืนเงินโดยหัก

เฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริง

2.              บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย และไม่รับผิดชอบใดๆ

ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ เช่นภัยธรรมชาติ ปัญหาการเมือง เป็นต้น

3.              เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเข้าประเทศ

ไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี

4.              เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทหรือชำระโดยตรงกับทางบริษัท

จะถือว่าท่านรับทราบและยอบรับเงื่อนไขต่างๆ ของบริษัทฯที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด

5.              สำหรับที่นั่ง LONG LEG หรือที่นั่งบริเวณทางออกฉุกเฉิน จะต้องเป็นผู้โดยสารที่มีคุณสมบัติตามที่สายการบินกำหนด เช่น ต้องสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ ไม่มีปัญหาด้านสุขภาพ สามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินและอำนาจในการให้ที่นั่ง LONG LEG ขึ้นอยู่กับทางเจ้าหน้าที่สายการบินตอนเวลาที่เช็คอินเท่านั้น

6.              โรงแรมที่พักในยุโรปส่วนใหญ่ไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากเป็นภูมิประเทศที่มีอากาศเย็น และห้องพัก 3 ท่าน  (TRIPPLE ROOM ) อาจจะมีการจัดเป็น 2 เตียง และ SOFA BED ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรม

7.              กรณีผู้เดินทางดำเนินการเรื่องตั๋วเครื่องบินเองและเดินทางมาร่วมกับคณะในต่างประเทศ (Join Land) ผู้เดินทางต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาพบคณะด้วยตัวเอง

 

รายละเอียดและเอกสารในการขอยื่นวีซ่า

ระยะเวลาในการยื่น 20-30 วันทําการ

(ระหว่างการพิจารณาวีซ่าไม่สามารถขอพาสปอร์ตคืนก่อนกำหนด)

สำหรับท่านที่มีวีซ่าเชงเก้นแบบ Multiple และเคยใช้ในการเข้าประเทศกลุ่มเชงเก้นมาแล้ว ที่วันเดินทางยังครอบคลุมและไม่หมดอายุ สามารถใช้เดินทางเข้าประเทศโครเอชียได้โดยไม่ต้องทำวีซ่าโครเอเชียเพิ่มเติม

©2014 hermesholidaytravel.com All rights reserved    Power By : applezeed.com