ใบอนุญาตท่องเที่ยว 11/07686
instagram facebookline    TEL : 02 102 6569, 063 269 2961
ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์โตเกียว ซากุระมัทสึดะ ภูเขาไฟฟูจิ 5 วัน

ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์โตเกียว ซากุระมัทสึดะ ภูเขาไฟฟูจิ 5 วัน

เส้นทาง ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว
รหัสทัวร์ GS NRT 23
ระยะเวลา 5
สายการบิน XJ
ราคาเริ่มต้น ฿20,999
จองโปรแกรมนี้

  1

กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)

X X X
  2

กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)- โตเกียว (นาริตะ) – ปราสาทโอดาวาระ – เทศกาลซากุระมัสสึดะ

X X
  3

ลานสกีฟูจิเท็น – พิพิทธภัณฑ์แผ่นดินไหว – วัดอาซากุสะ – ชินจุกุ

X
  4

อิสระเต็มวันหรือเลือกซื้อทัวร์ดิสนีย์แลนด์

X X
  5

วัดนาริตะ – อิออน มอลล์ นาริตะ - สนามบินนาริตะ – กรุงเทพ (ดอนเมือง)

X X
1
สถานที่ :

กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)


อาหาร : X   X    X 
2
สถานที่ :

กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)- โตเกียว (นาริตะ) – ปราสาทโอดาวาระ – เทศกาลซากุระมัสสึดะ


อาหาร : X   X     
3
สถานที่ :

ลานสกีฟูจิเท็น – พิพิทธภัณฑ์แผ่นดินไหว – วัดอาซากุสะ – ชินจุกุ


อาหาร :        X 
4
สถานที่ :

อิสระเต็มวันหรือเลือกซื้อทัวร์ดิสนีย์แลนด์


อาหาร :    X    X 
5
สถานที่ :

วัดนาริตะ – อิออน มอลล์ นาริตะ - สนามบินนาริตะ – กรุงเทพ (ดอนเมือง)


อาหาร :    X    X 
รายละเอียดโปรแกรมทัวร์
ดาวน์โหลด PDF
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่ (พักคู่)
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว)
ผู้ใหญ่ (พัก 3 คน)
เด็ก (มีเตียง)
เด็ก (ไม่มีเตียง)
หมายเหตุ

เงือนไขการจอง


©2014 hermesholidaytravel.com All rights reserved    Power By : applezeed.com