โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์ไต้หวัน Premium ทัวร์ไต้หวัน VIP ผูหลี่-ไทเป-ไทเป อุทยานเหย่หลิว เมืองโบราณจิวเฟิน 4 วัน
ทัวร์ไต้หวัน
สิงหาคม 09 - 12 ส.ค. 62,
กันยายน 19 - 22 ก.ย. 62,
ตุลาคม 24 - 27 ต.ค. 62,
ธันวาคม 05 - 08 ธ.ค. 62, 19 - 22 ธ.ค. 62,
FTS SKA เดินทาง สิงหาคม - ธันวาคม 2562
ทัวร์ไต้หวัน Premium ทัวร์ไต้หวัน VIP ผูหลี่-ไทจง-ไทเป ฟาร์มแกะชิงจิ้ง  4 วัน
ทัวร์ไต้หวัน
สิงหาคม 08 - 11 ส.ค. 62,
กันยายน 19 - 22 ก.ย. 62,
ตุลาคม 24 - 27 ต.ค. 62,
พฤศจิกายน 14 - 17 พ.ย. 62,
ธันวาคม 05 - 08 ธ.ค. 62, 19 - 22 ธ.ค. 62,
FTS SK 3 เดินทาง สิงหาคม - ธันวาคม 2562
ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ทะเลสาบสุริยันจันทรา อาลีซาน 5 วัน 3 คืน
ทัวร์ไต้หวัน
ฺB2B GQ1TPE-BR001 เดินทาง กรกฏาคม - พฤศจิกายน 2562
ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ทะเลสาบสุริยันจันทรา 4 วัน 2 คืน
ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์
B2B GQ1TPE-XW002 เดินทาง สิงหาคม - กันยายน 2562
ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ไถจง ไทเป 4 วัน
ทัวร์ไต้หวัน
ตุลาคม 05 - 08 ต.ค. 62, 10 - 13 ต.ค. 62, 12 - 15 ต.ค. 62, 17 - 20 ต.ค. 62, 19 - 22 ต.ค. 62, 20 - 23 ต.ค. 62, 24 - 27 ต.ค. 62, 25 - 28 ต.ค. 62, 26 - 29 ต.ค. 62,
พฤศจิกายน 02 - 05 พ.ย. 62, 07 - 10 พ.ย. 62, 09 - 12 พ.ย. 62, 14 - 17 พ.ย. 62, 16 - 19 พ.ย. 62, 21 - 24 พ.ย. 62, 23 - 26 พ.ย. 62, 28 พ.ย. - 01 ธ.ค. 62, 30 พ.ย. - 03 ธ.ค. 62,
ธันวาคม 05 - 08 ธ.ค. 62, 07 - 10 ธ.ค. 62, 12 - 15 ธ.ค. 62, 14 - 17 ธ.ค. 62, 19 - 22 ธ.ค. 62, 21 - 24 ธ.ค. 62, 26 - 29 ธ.ค. 62, 30 ธ.ค. - 02 ม.ค. 63, 31 - 03 ธ.ค. 62,
ZG :Z TPE 20 เดินทาง กรกฎาคม - ธันวาคม 2562
ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ไถจง 5 วัน
ทัวร์ไต้หวัน
ตุลาคม 02 - 06 ต.ค. 62, 04 - 08 ต.ค. 62, 09 - 13 ต.ค. 62, 11 - 15 ต.ค. 62, 18 - 22 ต.ค. 62, 23 - 27 ต.ค. 62, 25 - 29 ต.ค. 62, 26 - 30 ต.ค. 62,
พฤศจิกายน 01 - 05 พ.ย. 62, 04 พ.ย. - 08 ธ.ค. 62, 06 - 10 พ.ย. 62, 08 - 12 พ.ย. 62, 13 - 17 พ.ย. 62, 15 - 19 พ.ย. 62, 20 - 24 พ.ย. 62, 22 - 26 พ.ย. 62, 27 พ.ย. - 01 ธ.ค. 62, 30 พ.ย. - 04 ธ.ค. 62,
ธันวาคม 06 - 10 ธ.ค. 62, 07 - 11 ธ.ค. 62, 13 - 17 ธ.ค. 62, 18 - 22 ธ.ค. 62, 20 - 24 ธ.ค. 62, 25 - 29 ธ.ค. 62, 30 ธ.ค. - 03 ม.ค. 63, 31 ธ.ค. - 04 ม.ค. 63,
ZG : ZTPE 21 เดินทางกรกฎาคม - ธันวาคม 2562
ทัวร์ไต้หวัน Premium ทัวร์ไต้หวัน VIP ไทจง-ผูหลี่ - อุทยานแห่งชาติอาหลีซาน - ไทเป 5 วัน พักบนอาหลีซา
ทัวร์ไต้หวัน
สิงหาคม 08 - 12 ส.ค. 62,
ตุลาคม 09 - 13 ต.ค. 62, 23 - 27 ต.ค. 62,
พฤศจิกายน 06 - 10 พ.ย. 62, 20 - 24 พ.ย. 62,
ธันวาคม 04 - 08 ธ.ค. 62, 18 - 22 ธ.ค. 62,
FTS KK 2 เดินทางสิงหาคม - ธันวาคม 2562
ทัวร์ไต้หวัน Premium ทัวร์ไต้หวัน VIP ไทจง-ผูหลี่-เกาสง-ไทเป 5 วัน
ทัวร์ไต้หวัน
ตุลาคม 09 - 13 ต.ค. 62, 23 - 27 ต.ค. 62,
พฤศจิกายน 06 - 10 พ.ย. 62, 20 - 24 พ.ย. 62,
ธันวาคม 04 - 08 ธ.ค. 62, 18 - 22 ธ.ค. 62,
FTS KK 1 เดินทาง ตุลาคม - ธันวาคม 2562